Honorary Patron :   Honorary Advisers :   CWCA Standing Committee :   CWCA Committee Members:
Peggy P.Y. Lam (HK) Professor Chen Yi    (USA) President :        Wang Qiang    (HK) Lam Bun Ching (USA)
        Professor Yao Heng Lu (BJ) Vice President : Li Yi Ding   (BJ) Ho Ping Yee   (Canada)
CWCA (Honorary President) : Professor Wang Ning (BJ)                            Su Fan Ling (Taiwan) Luo Jing Jing     (USA)
Barbara Fei         (HK) Zheng Xiao Ying (BJ)                            Lam Shun    (HK) Ho Hong Ying      (USA)
Dr. Chan Wing-Wah (HK) Wu Shou Nan  (HK)                            Zhang Ning      (BJ)    
Guo Shan                (BJ) Phil Teng Hwee Goh (HK) Treasurer :        Fung Po Yan   (HK) Members:  
    Gao Song Hua (BJ) Secretary :         Fiona Chung (HK) Yin Yu Wen    (HK)
CWCA (Chief Adviser) :   Tang Jian Ping (BJ)                            Tse' sierra (HK) Shi Fu Hong (BJ)
Professor Ka Nin Chan (Canada) Wang Mei (BJ)  Director :          Zhu Jie     (GZ) Zhang He (BJ)
                                    Li Jia (SH)    
                                    Liu Qing   (BJ) Resident Correspondent:
                                      Xie Mei (BJ)